Безработица

285

Условията за изплащане на обезщетението за безработица (indemnizațiа de șomaj)  могат да бъдат намерени на следния линк, като главните от тях са:

– Минимален осигурителен стаж: 12 месеца в рамките на 24 месеца, предхождащи датата на подаване на заявката;

– Приложими ставки за изчисляване на обезщетенията: 75% от ISR (Indicator social de referință, Социален Референтен Индикатор – 500 леи към момента) плюс процент от брутната заплата за последната година, в зависимост от осигурителния стаж;

– Продължителност на получаване на обезще-тенията: зависи от осигурителния стаж, както следва:

  • 6 месеца, при осигурителен стаж от най-малко една година и за новозавършили;

  • 9 месеца, при осигурителен стаж от най-малко 5 години;

  • 12 месеца, при осигурителен стаж над 10 години.

Обезщетенията за безработица не подлежат на данъчно облагане.