Данъци

257

Доходите се облагат според произхода: заплати, пенсии, обезщетения, недвижима собственост, наследство, дарения или други източници. Закон № 29/2016 уточнява условията за избягване на двойното данъчно облагане между Румъния и България.

Конкретна информация за данъчното облагане ще намерите в съответната глава на „Справочника за българи в Румъния”. Към момента главните данъчни ставки са както следва: 10% върху нетния доход на физически и упълномощени лица, заплати, 16% данък печалба за юридически лица, 19% ДДС.

В зависимост от случая, задължението за плащане на данъци и такси е лично (упълномощени и самоосигуряващи се лица, данък сгради и други местни данъци и такси и т.н.) или чрез посредник (данък върху дохода и осигуровки от работодателя, данък пенсия от пенсионна каса и т.н.).