Данъци

253

Ако пребивавате в Румъния (животът ви е съсредоточен тук или престоявате повече от 183 дни годишно), трябва да плащате данък върху доходите си в Румъния.

Ако продължавате да пребивавате в България, ще трябва да докажете това чрез удостоверение за данъчно пребиваване, издадено от компетентния орган.

Ако не пребивавате в Румъния, дължите данък само върху дохода, получен тук.

Получателите на доходи от заплати дължат месечен данък от 10% върху нетния доход, който се изчислява и удържа при източника от платеца на дохода.

Повече информация можете да намерите в Справочника за българи в Румъния”.