Признаване на квалификации

212

За практикуването на т.нар. „регулирани професии” в ЕС, и в Румъния в частност, може да се наложи да кандидатствате за признаване на професионалната си квалификация. Проверете дали вашата професия е регулирана в Румъния и кои са компетентните органи на сайта на ЕС (на английски език).

Ако сте лекар, медицинска сестра с общ профил, акушерка, лекар по дентална медицина, фармацевт, архитект или ветеринарен хирург, вашите квали-фикации се признават автоматично.

Повече информация по темата можете да намерите в Справочника за българи в Румъния.