Социално-здравни

228

Не можете да избирате в коя страна да се осигурявате. Когато живеете и работите в чужбина, ще бъдете социално осигурен или в страната си по произход, или в приемащата страна.

За да бъдете социално осигурен в Румъния е необходимо вашето местожителство да бъде в Румъния. При прекратяване на същото се прекратява и статута ви на социално осигурено лице.

Задължението за социално и здравно осигуряване влиза в сила, ако нетните (или брутни, в зависимост от случая) доходи са равни или по-големи от 12 минимални брутни заплати (24 960 леи към момента).

Социалните вноски се изчисляват върху брутните месечни приходи, като 25% се поемат от заетите или други задължени лица, а 2,25% от работодателите. Здравните осигурителни вноски са 10% от брутната месечна заплата или приходите и са изцяло за сметка на заетите лица.

Подробна информация за осигуряване и обезщетения при болест, злополука, безработица, майчинство, детски надбавки, помощи за семейството, при лица със специални нужди можете да намерите в „Справочника за българи в Румъния”.