Търсене на работа

237

Като гражданин на ЕС имате равностойни права с гражданите на Румъния при търсене на работа, наемане и трудови условия, социални и данъчни предимства, уволнение и възстановяване на работното място.

Българските граждани в Румъния нямат нужда от разрешително за работа.

Можете да намерите работа в Румъния чрез Агенцията по заетостта (АНОФМ), ЕУРЕС, упълномощени  частни фирми, специализирани сайтове.

При намиране на работа би трябвало да получите трудов договор или писмо с предложение за сключване на такъв, на румънски език, надлежно подписан от работодателя. Трябва да представите медицинско удостоверение. Трудовият договор се подписва и регистрира най-малко един работен ден преди започване на работа.

Важно: Медицинското удостоверение за годност за конкретната трудова дейност се издава от лекари по трудова медицина срещу искане, подписано от бъдещия работодател. При липса на същото договорът е невалиден.

Повече информация (компетентни органи, линкове, специфичности на румънското трудово законодателство, задължителни елементи на трудовия договор и т.н.) можете да намерите в Справочника за българи в Румъния.